fbpx

Nemzetközi Nordic Walking Találkozó és Verseny, Debrecen
Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen adatvédelmi – adatkezelési szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) célja, hogy szabályozza a Nordic Walking Debrecen Sportegyesület (székhely: 4032 Debrecen Ormos Lajos utca 3. tetőtér 22; elektronikus levelezési cím: nwdse2020@gmail.com, adószám: 19280949-1-09; továbbiakban: „Adatkezelő”) adatok gyűjtésével és kezelésével kapcsolatos tevékenységét az általa szervezett Nemzetközi Nordic Walking Találkozó és Verseny, Debrecen elnevezésű esemény kapcsán.

Az Egyesület tevékenysége során szükségszerűen kezel adatokat, és fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. 

Adatkezelő tájékoztatja a természetes személyeket az adatkezelés elveiről, folyamatáróés garanciáiról. Adatkezelő elismeri a természetes személyek azon jogát, hogy saját személyes adataik felett maguk rendelkezzenek.  

Adatkezelő tájékoztatja Nemzetközi Nordic Walking Találkozó és Verseny, Debrecen elnevezésű eseményre jelentkezőket, hogy az Egyesület mely adataikat és milyen módon kezeli.  

Adatkezelő a jelen tájékoztatóval és az Általános Adatvédelmi Tájékoztatóval együttesen tesz eleget a Rendelet által előírt tájékoztatási kötelezettségének. 

Kérjük, amennyiben az adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatosan bővebb információra lenne szüksége, olvassa el az általános tájékoztatót, vagy vegye fel a kapcsolatot az Egyesület munkatársaival bármely elérhetőségen. 

A tájékoztatóban használt fogalmak a GDPR (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – a továbbiakban Rendelet) alapján kerültek meghatározásra. 

Adatkezelő a személyes adatok során az adatkezelés alábbi alapelveivel összhangban jár el: célhoz kötöttség elve, szükségesség-arányosság elve, jogszerűséés tisztességes eljárás elve, átláthatóság elve, adattakarékosság elve, arányosság elve, elszámoltathatóság elve. 

Adatkezelő célja, hogy az adatkezelési kockázatok csökkentése érdekében a személyes adatok kezelését a minimálisra csökkentse. Adatkezelő a kezelt személyes adatokat átlátható és ellenőrizhető módon kezeli az adatvédelmi incidensek azonnali észlelése és elkerülése céljából. 

Adatkezelő napi rendszerességgel biztonsági mentést készít elektronikusan tárolt adatairól. A biztonsági mentések tárolásáról Adatkezelő saját szerverén gondoskodik. A biztonsági mentések tárolásának időtartama: legfeljebb  

A biztonsági mentésekre vonatkozó adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a Rendelet követelményeinek megfeleljen és biztosítsa a tevékenysége során keletkezett adatok folyamatos és zavartalan rendelkezésre állását. Adatkezelő jelentős mennyiségű adatot kezel, amely adatok biztonságos megőrzéséhez és esetleges sérülésük esetén helyreállításához jelentős közérdek fűződik. 

Az egyesület a versenyeredményeket közzé teszi, a közzétételhez való hozzájárulás a versenyjelentkezés feltétele, az ekkor tett nyilatkozaton alapszik. 

Az Adatkezelő adatokat gyűjt és kezel, mely tevékenységét az adatvédelmi törvénnyel összhangban folytatja. Az adatgyűjtéés kezelés kapcsán felmerülő események és személyek körét, illetve az alkalmazásrendet tartalmazza jelen szabályzat. 

https://www.nordicwalkingdebrecen.hu/sportegyesulet  weboldalon az Ügyfél által az elektronikus nevezési űrlapokon keresztül szolgáltatott személyes adatokat gyűjti és feldolgozza és felhasználja a szükséges kommunikációhoz a törvény által előírt időtartam alatt. 

A Nordic Walking Debrecen Sportegyesület a versenyre jelentkezők adatait Google űrlapon gyűjti 2022.01.25. és 2022.05.20. között, illetve 2022.05.21-én 7:0-tól 8:45-ig helyszíni nevezés formájában a verseny helyszínén papíralapú jelentkezés formájában. 

A versenyre jelentkezés során a jelentkezők a következő személyes adatukat adják meg a verseny szervezőinek: 

 1. név 
 2. nem 
 3. születési időpont 
 4. lakcím 
 5. számlázási cím 
 6. egyesületi tagság 

A szervező a bekért adatokat kizárólag a verseny szervezésével kapcsolatosan használja fel. 

ADATKEZELŐ ADATAI 

Név: Nordic Walking Debrecen Sportegyesület. 

Székhely: 4032 Debrecen Ormos Lajos utca 3. tetőtér22. 

Adószám:      19280949-1-09 

Weblap: Sportegyesület – Nordic Walking Debrecen 

Kapcsolattartás: Nagy Anikó adatvédelmi referens 

Telefon: +36 20 382 0664 

E-mail: nwdse2020@gmail.com 

 • Az adatokat harmadik személy részére nem adja ki a szervező.  
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 
 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez, 
 1. Az érintett a nevezése visszavonása esetén, illetve a versenyt követően bármikor írásban kifejezetten kérheti a kezelt adatai törlését.  
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 

ÉRINTETTEK JOGAI 

Ön kéréseivel, kérdéseivel, panaszaival, Adatkezelő magatartására vonatkozó észrevételével fordulhat közvetlenül Adatkezelő képviselőjéhez. 

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait Adatkezelőhöz intézett írásbeli kérelem útján gyakorolhatja. Adatkezelő e-mail vagy postai elérhetőségén történő megkeresésre haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. Adatkezelő a kérelmek elbírálása során az adatkezelés jogalapjára tekintettel hozza meg döntését.  

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatok kiadásának kérelme aránytalan többletköltséget jelent Adatkezelő részére (pl.: a választott formátum miatt) Adatkezelő jogosult az adatok kiadásával kapcsolatos költségeket Érintettnek felszámítani. Adatkezelő az esetlegesen felmerült költségekről előzetesen tájékoztatja Érintettet. 

 Tájékoztatjuk, hogy a 18 éven aluli személyek nevében törvényes képviselőjük jogosult eljárni. 

Előzetes tájékozódáshoz való jog és a hozzáférés joga: 

Ön – már az adatkezelés megkezdését megelőzően – jogosult előzetes tájékoztatást kapni az adatkezeléssel összefüggő tényekről és eseményekről, melyet Adatkezelő jelen tájékoztató tartalmával – és egyéb tájékoztató dokumentumokkal biztosít. Ön jogosult továbbá arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 13-14. cikke tartalmaz. 

A helyesbítéshez való jog 

A pontosság alapelve alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Kérem, hogy kérelmében jelölje meg az Önre vonatkozó helyes adatokat. A javítás tényéről tájékoztatjuk Önt. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 16. cikke tartalmaz. 

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha a Rendelet 17. cikkében meghatározott feltételek valamelyike fennáll: 

 • Az adatok kezelésére már nincs szükség abból a célból, amelyből gyűjtötték. 
 • Az Érintett visszavonta a hozzájárulását, és az Adatkezelő nem rendelkezik más jogalappal az adatkezelésre. 
 • Az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és annak nincs olyan indoka, mely elsőbbséget élvez az Érintett joggyakorlásával szemben. 
 • Az adatkezelés jogellenesen történt. 
 • Jogszabály írja elő az adatok törlését. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 17. cikke tartalmaz. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben: 

 • Vitatja az adatok pontosságát – a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséig. 
 • Jogellenes adatkezelés esetén, amennyiben az Érintett ellenzi a törlést, azonban kéri azok korlátozását. 
 • Az adatkezelés célja megszűnt, azonban az Érintett igényli azokat jogi igény érvényesítése vagy védelme érdekében. 
 • Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, azonban Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, úgy korlátozni kell az adatkezelést annak megállapításáig, hogy mely érdek élvez elsőbbséget. 
 • Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 18. cikke tartalmaz.

A tiltakozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdekből (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont), vagy közvetlen üzletszerzéérdekében történő kezelése ellen. Az Adatkezelő tiltakozás esetén kizárólag akkor jogosult a további adatkezelésre, amennyiben igazolja, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek megelőzik az Érintett jogait, vagy az adatkezelés jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükséges. Amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzés céljából történik, úgy az Érintett tiltakozását követően ezen okból továbbiakban nem végezhető adatkezelés. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 21. cikke tartalmaz. 

Panasztételi jog 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal éljen elsősorban az Adatkezelő és képviselője felé, másodsorban a – tartózkodási helye, a munkahelye, vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam – felügyeleti hatóság felé. 

A felügyeleti hatóg elérhetőségei: 

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
 • posta cím: 1374 Budapest, Pf. 603. 
 • cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

o Telefon: +36 (1) 391-1400 

o Fax: +36 (1) 391-1410 

Jogorvoslati jog 

Ön jogosult a bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóg rá vonatkozó, kötelező erejű döntésével szemben, illetve amennyiben a felügyeleti hatóság panaszával nem foglalkozott, vagy a panasszal kapcsolatos eljárásról nem kapott 3 hónapon belül tájékoztatást. A jogorvoslati jogát az Érintett az illetékes törvényszék előtt gyakorolhatja. 

Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 78. cikke tartalmaz 

Az Érintett jogosult továbbá hatékony bírósági jogorvoslatra az Adatkezelővel, illetve az Adatfeldolgozóval szemben, amennyiben megítélése szerint személyes adatait nem a Rendelet szabályai szerint kezelték. A jogorvoslati jogát az Érintett az illetékes törvényszék előtt gyakorolhatja. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 79. cikke tartalmaz. 

 

Tájékoztatáshoz való jog gyermekek és gondnokság alatt álló személyek esetén 

A tájékoztatáshoz való jog a gyermekeket és a gondnokság alatt álló személyeket is megilleti. Adatkezelő a törvényes képviselő, illetve gondnok tájékoztatásával tesz eleget ezen kötelezettségének azzal, hogy törvényes képviselő, illetve gondnok köteles vállalni a gyermek vagy gondnokolt tájékoztatását a belátási képességének megfelelő módon. Amennyiben a gyermek életkora éérettsége lehetővé teszi, a gyermek vagy a törvényes képviselő kifejezett kérésére Adatkezelő biztosítja a gyermek részére a rövid, szóbeli tájékoztatást is az adatai kezelésével kapcsolatban. 

ADATFELDOLGOZÓK 

Adatkezelő főként saját munkatársai segítségével végzi el az adatkezelési műveleteket. Kiszervezett feladatok, illetve egyéb együttműködés esetén Adatkezelő adatot továbbít Partnerek részére. Adatkezelő biztosítja, hogy az adattovábbítás során is megvalósuljanak a jogszabályi feltételei az adatkezelésnek (cél, jogalap), illetve az adattovábbítás ne járjon az Ön jogainak sérelmével. Az Adatfeldolgozókról bővebb tájékoztatást az Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban talál. 

Adatokhoz hozzáférő 

személyek 

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 
Egyesületi adminisztrátor jogosultsággal bíró munkatársai 

jelentkező e-mail címe,  neve 

18 éven aluli jelentkező törvényes képviselőjének e- mail címe 

jelentkező egyéb adatai (, születési év, 

számlázási adatok) 

regisztráció biztosítása, azonosítás 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés 

f) pont – Adatkezelő jogos érdeke (információk biztosítása, hatékony kapcsolattartás) 

Rendelet 6. cikk. (1) bekezdés 

a) pont – hozzájárulás 

 

 

Adatkezelésre, adatfeldolgozásra vonatkozó szabályok: 

 • Személyes adat akkor kezelhető, ha 
 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. 
 • Az érintett megrendelő regisztrációja során megadott adatait, mint a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat a szolgáltató a 2001. évi CVIII. Tv. szerint, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó ellenértékek számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli. 
 • Különleges adatot az Adatkezelő nem kezel. 
 • Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni. 
 • Jelen Szabályzat szempontjából adatfeldolgozó a Nordic Walking Debrecen Sportegyesület. 
 • Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. 
 • Fentiek alapján az Adatkezelő az érintettek következő adatait kezeli: név, e-mail cím, cím, telefonszám, számlázási adatok, rendelési adatok. 
 • A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó ellenértékek számlázása céljából kezeli az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek az ellenérték meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. A szolgáltató a fentieken felül a szolgáltatás nyújtása céljából kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat a szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából is kezeli, s ehhez az igénybe vevő regisztrációja útján kifejezetten hozzájárult. 
 • Az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja, hogy a szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából is kezelt adatoknak e célból való adatkezelését az igénybe vevő megtilthassa. 
 • Az igénybe vevő regisztrálásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szolgáltatóval együttműködő más szolgáltatók (továbbiakban: harmadik fél) részére adatait a szolgáltató átadja mindazon célra, amely célra az adatok kezelésére maga a szolgáltató is jogosult. Amennyiben a szolgáltató adatkezelési joga valamely cél tekintetében megszűnik, úgy erről a harmadik felet értesíti. 
 • Az adatkezelési jog megszűnése esetén a szolgáltató a szolgáltatást igénybe vevő adatait törli. A szolgáltató biztosítja, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel. 
 • Az érintett megrendelő adatszolgáltatási kötelezettsége önkéntes, azonban a szükséges és elégséges adatok hiányában a szolgáltató az érintett megrendelő megrendeléseit nem tudja teljesíteni. Így a szolgáltatásunk teljesítése céljából, és e szabályzat szerinti feltételek mellett kérjük „kötelező” jelleggel megadni a szükséges és elégséges adatokat. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet. 
 • A szolgáltatást igénybe vevő a regisztrációval elismeri, hogy önkéntesen, egyértelmű és előzetes hozzájárulását adta ahhoz, hogy részére a szolgáltató, elektronikus hirdetést küldjön a részére. E hozzájáruló nyilatkozatot bármikor korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen visszavonhatja. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét a jogszabály által előírt, meghatározott nyilvántartásból haladéktalanul törli a szolgáltatóés részére elektronikus hirdetést a továbbiakban nem küld. Az elektronikus hirdetés küldése során a hirdető tájékoztatja a címzettet arról az elektronikus levelezési címről és egyéb elérhetőségről, ahol az elektronikus hirdetések információs társadalommal összefüggő szolgáltatás felhasználásával történő küldésének megtiltása iránti igényét bejelentheti. 
 • A regisztrációval az igénybe vevő, mint megrendelő elismeri, hogy a szolgáltató adatkezelési szabályait megismerte, és elfogadta, és az abban meghatározott nyilatkozatokat megtette, illetve a regisztrációja az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül. 
 • Az adatkezelő vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvein és gyakorlatán, ezekről a változásokról előzetesen értesíti honlapjának látogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az adatkezelő portáljának egész területéérvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. A személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Szabályzat mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi. 
 • Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a felhasználási mód eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvektől és céloktól, akkor előzetesen e-mailen keresztül értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, vállalják-e, azaz hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez. 
 • Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel. 
 • Az érintettek által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen, az adott érintettől kapott hozzájárulás esetén tesszük meg. 
 • Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, az adatkezelő – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat. 
 • A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá. 
 • Az adatkezelő jelenleg nem kínál kifejezetten 14 éven aluli gyermekek számára szánt szolgáltatást, ezúton kijelenti, hogy nem gyűjt, és nem kezel 14 éven aluli gyermekekről személyes adatokat. Amennyiben 14 éven aluli gyermek személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, amennyiben megfelelően kiállított ellenőrizhető formájú szülői, vagy más törvényes képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésünkre. Ilyen felhatalmazás hiányában gyerekek személyes adatait nem rögzítjük (még akkor sem, ha ennek hiányában a szolgáltatást nem lehet igénybe venni). 
 • Beérkező versenyzők videós rögzítése: A versenyszabályzat előírja a beérkező versenyzők rögzítését. A felvételeket az Egyesület részben vagy egészben közzé teheti a közösségi média felületein és a honlapján, valamint felhasználhatja az ezévi és a jövőbeni versenyek népszerűsítésére, hirdetésére. Adatkezelő a célba érés rögzítéséről tájékoztatja a beérkező versenyzőket és szurkolókat.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Jelen tájékoztatóban foglaltak a mai naptól visszavonásig érvényesek. Bármely további kérdés esetén az Egyesület munkatársai állnak rendelkezésre bármely elérhetőségen.  

Debrecen, 2022.01.26. 

Kőrösi Judit,  

Nordic Walking Debrecen Sportegyesület elnöke